Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024

Zvláštní zápis

Zápis na prázdninový provoz ve školním roce 2022/2023 :

Vyzvedávání přihlášek 8.3. 2023 od 8:00.

Sběr přihlášek 22.3. 2023 od 8:00.

Uskutečňuje se podle zákona 561/2004 Sb., § 34

ZÁPIS

Sběr přihlášek:            3. a 4. května 2023

Pokud přihlašujete své dítě do logopedické třídy, napište do pravého horního rohu LOGO.

Vytištění přihlášek:   12. dubna 2023 od  8.00  –  16.00 hod.   pro ty, kteří nemají sami možnost.

Způsob podání přihlášky:

 • Datovou schránkou  82du49s 
 • Osobním podáním ve škole.

K přihlášení dítěte jsou nutné tyto doklady:

 • Vyplněná a vytisknutá  přihláška ze stránek https://zapisdoms.brno.cz/
 • Kopie rodného listu (bez ověření)
 • Lékařem potvrzená přihláška
 • Doložení trvalého pobytu dítěte

      Možnost předání:     3. května  od    8.30 – 13.00 hod.

                                       4. května od   13.00 – 16.00 hod.

Od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem.

Bližší informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v termínu:

pondělí : 1.6.2023 10:00-12:00h – vydávání žádostí osobně v MŠ

pondělí : 12.6.2023 10:00-12:00h – zápis se sběrem žádostí osobně v MŠ

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

S řádně vyplněnými  podpisy , daty a veškerými  uvedený náležitostmi.

Bližší informace na www.sedmikraska .eu 

 Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem.

Organizace zápisu / Порядок запису: 

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

      У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vytisknout na webových stránkách www.zapisdoms.brno nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole dne od 1.4. 2023 do 30.4. 2023

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (можна роздрукувати на веб-сайтах www.zapisdoms.brno , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку 1.4. 2023 – 30.4.2023

b)  vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Brně dne/дата 28.03.2023                                                           

Mgr.Bc. Andrea Jurůjová .DiS

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 20222023 згідно з § 2 Закону № 672022 Зб. («лекс Україна» – освіта).docx

Všeobecná pravidla

Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku. Zápis pro nástup dětí do MŠ od nového školního roku (září) probíhá v jarních měsících. Termín je určen zřizovatelem eventuálně Magistrátem města Brna. Děti jsou přijímány dle kriterií stanovených elektronickým zápisem. O konání zápisu do MŠ je veřejnost včas informována na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz.

Při umísťování dětí do tříd jsou respektovány sourozenecké vztahy i dětská přátelství.

Vše o zápise na MŠ Sedmikráska https://zapisdoms.brno.cz/skola/materska-skola-sedmikraska-brno-zengrova-3

Podmínky pro podávání žádostí a postup přijímání dětí do MŠ Sedmikráska

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává pouze ve dnech vyhlášených k zápisu do MŠ
 2. Rodiče si v daném termínu vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (elektronicky, eventuálně v listinné formě, kterou si vyzvednou v MŠ)
 3. Řádně vyplněnou žádost podají v určeném termínu do kanceláře školy. K tomu předloží:
  • svůj občanský průkaz
  • originál rodného listu dítěte
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost zdravotní způsobilosti a o tom, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování
 4. V rámci přijímacího řízení elektronický systém automaticky setřídí přihlášky podle jednotných kritérií a vyhodnotí dle počtu volných míst o přijetí či nepřijetí dítěte
 5. Při rozhodování o přijetí dítěte je brán v úvahu bodový součet jednotlivých kritérií
 6. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno
 7. Při zápisu jsou obsazena všechna místa, na odvolání nezůstává žádné volné
 8. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo, a to bez ohledu na to, zda se zúčastnilo či na jakém místě skončilo v řádném přijímacím řízení

Jaké děti jsou přijímány do logopedické třídy

Do logopedické třídy jsou přijímány děti, mající tak závažnou poruchu komunikačních schopností, která se nedá řešit ambulantní péčí. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doporučení SPC pro děti s vadami řeči. Dětem je poskytnuto komplexní vyšetření s těžištěm v oblasti logopedické a psychologické, podle potřeby jsou vyslány i na foniatrické, či neurologické vyšetření. Kontrolní vyšetření jsou prováděna přímo v MŠ jednou za půl roku, při výjezdu SPC. Výsledky a doporučení odborníků z SPC a vlastní diagnostika speciálních pedagogů – logopedů jsou podkladem pro jejich práci na které se nemalou měrou podílí i rodiče. Logopedickou třídu naplňujeme do počtu 14 dětí.

Diagnostika

Tvorbě individuálních plánů logopedické péče vždy předchází speciální diagnostika. Opíráme se o závěry z logopedického a psychologického vyšetření z SPC i o nálezy dalších odborníků. Po nástupu dítěte do MŠ probíhá vlastní speciální diagnostika dítěte:

 • anamnéza
 • orientační sluchová zkouška
 • orientační vyšetření fonematického sluchu
 • vlastní vyšetření řeči, výslovnosti
 • zjištění laterality
 • úroveň hrubé a jemné motoriky
 • úroveň grafomotoriky
 • motorika mluvidel, dechová koordinace
 • další diagnostika dítěte v oblasti obsahu předškolního vzdělávání

Individuální logopedická péče

Na základě poznatků z SPC pro vady řeči a vlastní diagnostiky speciální pedagog zpracuje pro každé dítě individuální plán výchovně vzdělávací práce, který předloží ke schválení SPC a rodičům. Z tohoto plánu potom vychází při výchovně vzdělávací práci. Úkolem individuální logopedické péče je:

 • diagnostická činnost
 • poradenská činnost
 • rozvoj řeči (ve všech jejích rovinách)
 • náprava narušení komunikačních schopností (vad řeči)

Individuální logopedická péče probíhá individuálně v logopedickém kabinetu. Logopedická činnost je založena na spolupráci logopeda s rodiči – prostřednictvím konzultací a logopedických deníků s cvičením. Velmi důležitá je spolupráce všech pedagogů ve třídě.

Skupinová logopedická péče

Pracujeme s celou skupinou dětí, veškerá spontánní a řízená činnost je zaměřená na logopedickou prevenci a rozvoj řeči, provádíme přípravná cvičení. Součástí režimu dne v logopedické třídě jsou:

 • dechová a fonační cvičení
 • rozvoj motoriky mluvidel, artikulační cvičení
 • psychomotorický rozvoj – sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • hmatové vnímání
 • orientace v prostoru a čase
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky, motoriky mluvních orgánů
 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj řeči – zde se zaměřujeme na kvalitu dětské řeči z pohledu všech jazykových rovin – morfologicko-syntaktická rovina
 • lexikálně sémantická rovina
 • foneticko – fonologická rovina
 • pragmatická rovina
 • další spontánní a řízené činnosti vedoucí ke splnění cílů předškolního vzdělávání

Ambulantní logopedická péče

Děti, které navštěvují běžné třídy MŠ Sedmikráska s lehčími vadami řeči jsou zařazené do bezplatné logopedické poradny v naší MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s odkladem školní docházky.

Komentáře jsou vypnuty.